آذربایجان شرقی

یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

جمعيت شير وخورشيدسرخ ايران در سال 1301 تأسيس شد و اين در حالی بود که دولت وقت ايران در سال 1874 کنوانسيون های ژنو را امضاء نموده بود و با تشکيل نخستين هيأت حاکمه آن در شال 1302 رسما آغاز به کار نمود. جمعيت مزبور در سال 1924 توسط کميته بین المللی صليب سرخ به رسميت شناخته شد و در سال 1929 به عضويت ليگ جمعيت های صليب سرخ (فدراسيون فعلی) در آمد.فعاليتهای جمعيت که در آغاز بيشتر در زمينه بهداشت انجام می شد در گذر دهه ها در زمينه های امداد، جوانان، داوطلبان و توانبخشی و درمانگاهی و ... گسترش سترگ پيدا کرد.

پس از انقلاب اسلامي دولت جمهوری اسلامی ايران از علامت هلال احمر به جای علامت شير و خورشيد استفاده نمود و بعنوان بازوي امدادي جمهوري اسلامي ايران به فعاليتهاي انساندوستانه خود پيش از پيش افزود.

نخستين شهري كه از توصيه جمعيت مركزي استقبال نمود، تبريز بود كه در ۲۴ خرداد ماه ۱۳۰۳ اقدام به تشكيل هيأت مديره و هيأت مركزي كرد. قبل از تأسيس جمعيت با توجه به گرفتاريها و مشكلات آنروز براي نجات جان عده اي از مستمندان و فقرا و ايتام و تأمين اضطراري قوت لايموت آنها كه در شدايد و گرسنگي و سختي بسر مي بردند، مردم خير تبريز بويژه بازاريان به تأسيس مراكز خيريه به نامهاي دارالايتام و دارالمعجزه كرده بودند تا به بچه هاي بي سرپرست و فقرا روزي دو بار نان خالي توزيع كنند.

پس از تأسيس جمعيت با همكاري مردم انساندوست ، جمعيت تبريز به سرعت و سهولت دواير و واحد هاي زيادي براي خدمات خود ايجاد كردند .